Felsőoktatási munkatársaknak

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében 2014. december 15. és 2015. január 30. között Campus Hungary ösztöndíjpályázatokat hirdet.

Hiba
 • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 364

RÖVID
TANULMÁNYÚT

Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak

Mi a rövid tanulmányút célja?

A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására.

Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: nemzetközi konferencián való részvétel/előadás, külföldi felsőoktatási intézményekkel közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétel, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, rövid vendégoktatói látogatás, hallgatói csoportos tanulmányút kísérete, nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként való részvétel, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közti új együttműködés kialakítása, staff week-en történő részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység.


Megvalósítási időszak:

2015. március 16. - 2015. június 30.

Pályázat beadásának határideje:

2015. január 30. (péntek), 12.00 óra

Mennyi időre szól a pályázat?

1 nap - 28 nap (az utazás napjai nélkül; Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.)

Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon.

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), amelyben a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesíthetőek és melyet a pályázó küldő intézménye jóváhagyott.

Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Konzuli tájékoztató


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársa (oktatók, kutatók, adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs), aki

 • tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenységével hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez, és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon, és munkatervét ennek megfelelően állítja össze;
 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation letter – formanyomtatvány ajánlott);
 • rendelkezik a pályázott tevékenységet támogató küldő intézményi jóváhagyással, melynek részét képezi a küldő intézménye által kiállított nyilatkozat arról, hogy a pályázó a küldő intézményében részt vesz nemzetközi koordinációs feladatokban és/vagy ösztöndíj rendszerek fejlesztéséhez kötődő tevékenységben
  (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező);
 • igazolja, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed;
 • a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

 

A sikeres pályázás érdekében kérjük, feltétlenül olvassa el a Pályázati útmutatót és a Gyakran Ismételt Kérdéseket a www.campushungary.hu honlapon!


Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes munkatárs 68.000 Ft – 467.500 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.

Rövid tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell. A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.


Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. december 15-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje:
2015. január 30. (péntek), 12:00 óra

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. december 15. napjától elérhető,
a jelentkezési határidő lejártát (2015. január 30., 12:00 óra) követően a pályázat kiírójával szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTSON IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Pályázathoz szükséges

 • Online adatlap kitöltése (regisztráció a www.campushungary.hu honlapon);
 • Részletes munkaterv, amely alátámasztja a pályázati kiírásban foglalt pályázati célokat;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység, illetve nemzetközi területen végzett tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, szakmai tevékenység bemutatása (pl. részvétel nemzetközi kiállításokon, nemzetközi képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenység, tanulmányutak, speciális kollégiumok, nemzetközi konferencia előadások, publikációk, tudományos, műszaki alkotások, folyóirat szerkesztő bizottsági tagság, szakértői-bírálói tevékenység, egyéb);
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány - kötelező)
 • Igazolás arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed;
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből

Megjegyzés:
A jelentkezés során beadott olyan igazolásokat, amelyek nem a Campus Hungary kötelező/ajánlott formanyomtatványai, kizárólag abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha tartalmuk megegyezik az általunk alkalmazott dokumentumokkal.
Felsőoktatási munkatársi pályázat esetén kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, felsőoktatási munkatársi formanyomtatványokat (intézményi jóváhagyás, Invitation Letter) áll módunkban elfogadni. Az Archív (oktatói, adminisztratív munkatársi) formanyomtatványok használata esetén a pályázatot a Campus Hungary formai hiba miatt el kell, hogy utasítsa.


Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai:
 • Részletes munkaterv;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység;
 • Nemzetközi területen végzett tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, illetve szakmai tevékenység (pl. tanulmányutak, speciális kollégiumok, nemzetközi konferencia előadások, publikációk, tudományos, műszaki alkotások, folyóirat szerkesztő bizottsági tagság, szakértői-bírálói tevékenység, egyéb);
 • A pályázatokat szakmai bírálók értékelik, mely alapján a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság hozza meg a döntést.

Előnyt élveznek akik:

 • nemzetközi kutatási projektben vesznek részt, vagy
 • előadóként vesznek részt nemzetközi konferencián, vagy
 • nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként vesznek részt, vagy
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenységet végeznek, vagy
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködéseket hoznak létre.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe. Hosszú tanulmányutat jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében minden pályázó csak egyszer vehet igénybe.

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Amennyiben hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

FONTOS!
 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2015. január 30., 12:00 óra) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a megvalósítás időszakát az ösztöndíjas nem szakíthatja meg.
 • Elnyert ösztöndíj esetén lehetőség van a megvalósítás időpontjának módosítására a pályázati felhívás feltételeinek figyelembe vételével.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a tevékenység módosítására utólagosan nincsen lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden felsőoktattási munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Hallgatói csoportos tanulmányút kísérete esetén, a csoport létszámának függvényében 5 hallgatónként egy munkatárs nyújthat be pályázatot.
 • Hallgatói csoportos tanulmányút kíséretére csak annak a pályázati felhívásnak a keretében lehet pályázni, amelyben a csoport is beadta jelentkezését.
 • Amennyiben a felsőoktatási munkatárs egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak, és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
 • Felsőoktatási munkatársak számára meghirdetett hosszú tanulmányútra jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében egy pályázó csak egyszer nyerhet el támogatást.
 • Emeritus státuszú oktató nem pályázhat.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.
 • Amennyiben hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.
 • A pályázó köteles egyértelműen igazolni, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed. Bármely, a munkaviszonyt vagy jogviszonyt érintő változásról a pályázó köteles a Campus Hungary Ösztöndíj Irodát haladéktalanul tájékoztatni.
 • Az Intézményi jóváhagyás formanyomtatványon a pályázó köteles egyértelműen igazolni, hogy a küldő felsőoktatási intézményben végzett munkája hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon.

További információ

Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , www.campushungary.hu

Gyakran Ismételt Kérdések

Pályázati útmutató

HOSSZÚ
TANULMÁNYÚT

Hosszú tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak

Mi a hosszú tanulmányút célja?

A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására.

Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: hosszabb vendégoktatói látogatások, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködés kialakítása, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, kutatási projektekben való részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység.


Megvalósítási időszak:

2015. március 16. - 2015. június 30.

Pályázat beadásának határideje:

2015. január 30. (péntek), 12.00 dél

Mennyi időre szól a pályázat?

29 nap - 107 nap (az utazás napjai nélkül; Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.)

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), amelyben a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesíthetőek és melyet a pályázó küldő intézménye jóváhagyott.

Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Konzuli tájékoztató


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársa (oktatók, kutatók, adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs), aki

 • tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenységével hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez, és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon, és munkatervét ennek megfelelően állítja össze;
 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation letter – formanyomtatvány ajánlott);
 • rendelkezik a pályázott tevékenységet támogató küldő intézményi jóváhagyással, melynek részét képezi a küldő intézménye által kiállított nyilatkozat arról, hogy a pályázó a küldő intézményében részt vesz nemzetközi koordinációs feladatokban és/vagy ösztöndíj rendszerek fejlesztéséhez kötődő tevékenységben
  (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező);
 • igazolja, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed;
 • a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

 

A sikeres pályázás érdekében kérjük, feltétlenül olvassa el a Pályázati útmutatót és a Gyakran Ismételt Kérdéseket a www.campushungary.hu honlapon!


Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes munkatárs havi 263.500 Ft – 368.900 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.

Hosszú tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek teljes összegét a fogadólevélen kell igazolni. A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.


Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. december 15-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje:
2015. január 30. (péntek) 12:00 dél

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. december 15. napjától elérhető,
a jelentkezési határidő lejártát (2015. január 30., 12:00) követően a pályázat kiírójával szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTSON IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Pályázathoz szükséges

 • Online adatlap kitöltése (regisztráció a www.campushungary.hu honlapon);
 • Részletes munkaterv, amely alátámasztja a pályázati kiírásban foglalt pályázati célokat;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység, illetve nemzetközi területen végzett tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, szakmai tevékenység bemutatása (pl. részvétel nemzetközi kiállításokon, nemzetközi képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenység, tanulmányutak, speciális kollégiumok, nemzetközi konferencia előadások, publikációk, tudományos, műszaki alkotások, folyóirat szerkesztő bizottsági tagság, szakértői-bírálói tevékenység, egyéb);
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány - kötelező)
 • Igazolás arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed;
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből

Megjegyzés:
A jelentkezés során beadott olyan igazolásokat, amelyek nem a Campus Hungary kötelező/ajánlott formanyomtatványai, kizárólag abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha tartalmuk megegyezik az általunk alkalmazott dokumentumokkal.
Felsőoktatási munkatársi pályázat esetén kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, felsőoktatási munkatársi formanyomtatványokat (intézményi jóváhagyás, Invitation Letter) áll módunkban elfogadni. Az Archív (oktatói, adminisztratív munkatársi) formanyomtatványok használata esetén a pályázatot a Campus Hungary formai hiba miatt el kell, hogy utasítsa.


Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai:
 • Részletes munkaterv;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység;
 • Nemzetközi területen végzett tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, illetve szakmai tevékenység (pl. tanulmányutak, speciális kollégiumok, nemzetközi konferencia előadások, publikációk, tudományos, műszaki alkotások, folyóirat szerkesztő bizottsági tagság, szakértői-bírálói tevékenység, egyéb);
 • A pályázatokat szakmai bírálók értékelik, mely alapján a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság hozza meg a döntést.

Előnyt élveznek akik:

 • nemzetközi kutatási projektben vesznek részt, vagy
 • előadóként vesznek részt nemzetközi konferencián, vagy
 • nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként vesznek részt, vagy
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenységet végeznek, vagy
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködéseket hoznak létre.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe. Hosszú tanulmányutat jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében minden pályázó csak egyszer vehet igénybe.

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Amennyiben hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik is, egy pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

FONTOS!
 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2015. január 30. 12:00 dél) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a megvalósítás időszakát az ösztöndíjas nem szakíthatja meg.
 • Elnyert ösztöndíj esetén lehetőség van a megvalósítás időpontjának módosítására a pályázati felhívás feltételeinek figyelembe vételével.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a tevékenység módosítására utólagosan nincsen lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden felsőoktattási munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben a felsőoktatási munkatárs egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
 • Felsőoktatási munkatársak számára meghirdetett hosszú tanulmányútra jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében egy pályázó csak egyszer nyerhet el támogatást.
 • Emeritus státuszú oktató nem pályázhat.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.
 • Amennyiben hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.
 • A pályázó köteles egyértelműen igazolni, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed. Bármely, a munkaviszonyt vagy jogviszonyt érintő változásról a pályázó köteles a Campus Hungary Ösztöndíj Irodát haladéktalanul tájékoztatni.
 • Az Intézményi jóváhagyás formanyomtatványon a pályázó köteles egyértelműen igazolni, hogy a küldő felsőoktatási intézményben végzett munkája hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon.

További információ


Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , www.campushungary.hu

Gyakran Ismételt Kérdések

Pályázati útmutató