Beszámoló

A Campus Hungary ösztöndíjat nyújt a pályázóknak, hogy tervezett tevékenységüket, kutatóútjukat megvalósítsák. Az ösztöndíj összege nem feltétlenül fedez minden költséget, a pályázók maguk mérlegelik, hogy az elnyert összeg elegendő –e a megvalósításra. A beszámolásnál tehát nem az elnyert összeg felhasználásáról, hanem a tervezett tevékenység megvalósulásáról kell beszámolni.

Az Online Pályázati Rendszerbe feltöltendő dokumentumok

A hazaérkezést követő 10 napon belül kell feltölteni a Campus Hungary Online Pályázati Rendszerébe!

Certificate of Completion

eredeti, aláírt, pecséttel ellátott példánya

A formanyomtatvány használata kötelező!

A dokumentumot a fogadó intézmény/cég tölti ki és aláírásával, pecsétjével hitelesíti. Ez a dokumentum igazolja, hogy a pályázott tevékenység a szerződésben megjelölt időszakban, a fogadólevélben megjelölteknek megfelelően teljesült. A dokumentum ezen kívül arról is tartalmaz információt, milyen készségeket,kompetenciákat sajátított el a pályázó kint tartózkodása alatt, illetve kreditszerzés esetén a megszerzett kreditek számáról.

Szakmai beszámoló

eredeti, a pályázó által aláírt példánya

Célja, hogy a pályázó röviden foglalja össze, konkrétan milyen a tanulmányaihoz, kutatómunkájához kapcsolódó tevékenységet folytatott az ösztöndíj ideje alatt. Nem tévesztendő tehát össze az élménybeszámolóval.

Formai követelmények: A beszámoló formája rövid esszé (min. 3, csoportos tanulmányút esetén min. 5 oldal – Verdana; 12-es betűméret; másfeles sorköz). Kérjük, az esszé elején tüntesse fel nevét, küldő és fogadó intézményét, valamint a kint tartózkodás pontos dátumát.

Tartalom: Röviden fejtse ki miért választotta az adott intézményt, konkrétan milyen szakmai tevékenységet folytatott és azt milyen módon tudja hasznosítani további tanulmányai, kutatásai, valamint a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése során. Amennyiben konferencián adott elő, illetve a kint tartózkodása közvetlenül, vagy közvetve hozzájárult publikáció elkészültéhez, a szakmai beszámoló kiváltható a publikáció, vagy az előadás anyagának benyújtásával, amennyiben a másodközlés lehetséges. Ellenkező esetben egy három oldalas összefoglaló, illetve a tanulmány megjelenési helyének pontos feltüntetése is elegendő. A szakmai beszámolók elérhetők lesznek a Campus Hungary portálon.

KÉRJÜK FELTÉTLENÜL TÖLTSE KI AZ ONLINE PÁLYÁZATI RENDSZERBEN A SZAKMAI BESZÁMOLÓ RÉSZNÉL A "CÍM:", VALAMINT A "RÖVID LEÍRÁS:" MEZŐKET. A PÁLYÁZATI ADATLAP MENTÉSE UTÁN KÉRJÜK NYOMJON A "TELJESÍT" GOMBRA.

Postai úton benyújtandó dokumentumok

A hazaérkezést követő 10 napon belül kell eljuttatni a Campus Hungary Ösztöndíj Irodának.

Közép-magyarországi régióból pályázók (B1-es pályázat azonosító) esetében:

Balassi Intézet – Campus Hungary Programigazgatóság, 1519 Budapest, Pf. 385.

Kérjük minden dokumentumra írja rá pályázati azonosítóját!

Ellenőrzőlista a postai úton benyújtandó dokumentumokhoz (B1)

Konvergencia régióból pályázók (B2-es pályázat azonosító) esetében:

Balassi Intézet – Campus Hungary Programigazgatóság Pécsi Programiroda

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B

Kérjük minden dokumentumra írja rá pályázati azonosítóját!

Kérjük, hogy a küldeményt ajánlott vagy térivevényes levélként adja fel.

Ellenőrzőlista a postai úton benyújtandó dokumentumokhoz (B2)

 

 

Certificate of Completion

(az Online Pályázati Rendszerbe is fel kell tölteni!) – mindkét fél által aláírt, pecséttel ellátott, eredeti példánya.

Szakmai beszámoló

(az Online Pályázati Rendszerbe is fel kell tölteni!) – a formai követelményeknek megfelelő, pályázó által aláírt eredeti példánya.

Fogadólevél

mindkét fél által aláírt, pecséttel ellátott, eredeti példánya. Amennyiben a pályázathoz képest változás történt, úgy a szerződésben szereplő adatokkal egyező, módosított fogadólevél.

Küldő intézmény jóváhagyása

mindkét fél által aláírt, pecséttel ellátott, eredeti példánya. Amennyiben a pályázathoz képest változás történt, úgy a szerződésben szereplő adatokkal egyező, módosított küldő intézményi jóváhagyás.

Vonatkozó, pályázathoz is benyújtott tanulmányi átlagok igazolása (csak hallgatóknak)

Tanulmányi Osztály által hitelesített, eredeti példány

Oktatók és adminisztratív munkatársak esetén nem releváns.

Nyelvtudást igazoló dokumentum

Nyelvtudást igazoló dokumentum eredeti példánya, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nyelvvizsga esetén nem szükséges a hitelesített másolat). Magyar munkanyelv esetén személyi igazolvány másolata.

Hallgatói jogviszony igazolása a pályázat megvalósítási időszakára vonatkozóan

HALLGATÓKNAK: Hallgatói jogviszony igazolás.

PHD HALLGATÓKNAK: Igazolás „Abszolutórium” kiállításáról

Tanulmányi Osztály által hitelesített, eredeti példánya.

OTDK helyezés igazolása

Az igazoló dokumentum másolata (csak hallgatóknak)

Munkáltatói igazolás munkaviszonyról a pályázat benyújtási és megvalósítási időszakára vonatkozóan

OKTATÓI PÁLYÁZATOT BENYÚJTOTT PÁLYÁZÓKNAK: Munkáltatói igazolás, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a megjelölt felsőoktatási intézmény alkalmazásában áll, főállású oktatóként.

ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZETNEK SZÓLÓ PÁLYÁZATOT BENYÚTJOTT PÁLYÁZÓKNAK: Munkáltatói igazolás, amely egyértelműen tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar főállású, nem oktatói munkakörben tevékenykedő munkavállalója.

MUNKATÁRSI PÁLYÁZATOT BENYÚJTOTT PÁLYÁZÓKNAK: Munkáltatói igazolás, amely egyértelműen tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézménnyel/kihelyezett karral munkaviszonyban, vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll.

Hallgatók esetén nem releváns.

Munkaterv

(csak oktatóknak és adminisztratív személyzetnek, munkatársi pályázatot benyújtott pályázóknak)

A pályázathoz is benyújtott munkaterv pályázó által aláírt eredeti példánya.

Módosító adatlap

Amennyiben módosított a pályázat adatain a beadás óta és még nem küldte be az eredeti dokumentumot.