Jó gyakorlat gyűjtemény

Néhány nemzetközi és hazai jó gyakorlat, eset ismertetése a mobilitás témaköréből

Visegrad Scholarship Programmes

Ez az ösztöndíjlehetőség azoknak a hallgatóknak szól, akik a V4 Együttműködés, a Nyugat-Balkán vagy a Keleti Partnerség országaiban szeretnének tanulni vagy kutatni.

David L. Boren Ösztöndíjprogram

A David L. Boren Scholarships and Fellowships szövetségi felsőoktatási mobilitási rendszer. A program elsődleges célja az, hogy – mindenekelőtt féléves, valamint ennél hosszabb részképzések támogatásával – jelentős számú, idegen nyelvi kompetenciával rendelkező, a nemzetközi politikai és kulturális életben jártas állampolgárok képzését mozdítsa elő.

Szlovákia Nemzeti Ösztöndíjprogramja

A szomszédos Szlovákia Nemzeti Ösztöndíjprogramja a kétirányú felsőoktatási mobilitást kívánja elősegíteni mesterképzésben és doktori képzésben részt vevő felsőoktatási hallgatók, valamint oktatók, kutatók és művészek tanulmányi és utazási támogatásával. A programot a Szlovák Köztársaság kormánya hozta létre 2005-ben. A támogatás forrása a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos-Kutatási és Sport Minisztériumának költségvetése. A 2011-es támogatás teljes összege 900 000 Euro volt. Összesen 327 fő részesült támogatásban, a támogatottak összesen 1092 hónapot töltöttek külföldön.

Osztrák nemzeti szociális hallgatói támogatási rendszer és mobilitási pályázat

Az osztrák nemzeti szociális hallgatói támogatási rendszert és mobilitási pályázatot elsősorban a szociális elem, valamint konkrét eljárásrendi gyakorlatok miatt választottuk ki bemutatásra. A Campus Hungary kiválóságon alapuló ösztöndíjprogram egyik elsődleges célja lehet, hogy az alacsony uniós mobilitási ösztöndíjakhoz (pl. az Erasmus ösztöndíjhoz) képest nagyobb összeg odaítélésével olyan hallgatók mobilitási kedvét is felkeltse, akik azért nem pályáznak Erasmus-ra, mert nem áll módjukban (a megélhetéshez egyébként nagyon is szükséges) saját forrásból kiegészíteni az elnyert támogatást. A Campus nem vállalhatja fel ugyan a kiváló tanulmányi eredményeken felül a szociális rászorultság vizsgálatát az azzal járó rendkívüli adminisztratív és politikai teher miatt, de más, párhuzamosan futó – szociális – pályázati rendszerek kiválasztási folyamataira építve a pályázó szociális helyzete is bírálati szemponttá válhat. Az osztrák rendszer központosítottsága, koordináltsága mindenképpen elgondolkodtató: egy helyen fut össze a szociálisan rászorult hallgató összes, tanulmányaival összefüggésben megítélt támogatása.

DAAD PROMOS Mobilitási Program

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat nagy múlttal rendelkező éves ösztöndíjai mellett 2011-ben indult el a DAAD PROMOS, amely új irányként is felfogható a rövidtávú kimenő mobilitás-ösztönzők terén. A bolognai folyamat kontextusában kidolgozott új német felsőoktatási mobilitási program eltérő támogatási formákkal hivatott a hallgatók tanulmányi célból történő rövidebb (maximum 6 hónapos) külföldi tartózkodását támogatni. Amiben a PROMOS hasonlít a Campus Hungary Program előzetes terveiben megfogalmazott struktúrákhoz: a) rövid (max. 6 hónap) időtartamú ösztöndíj lehetőségeket tartalmaz; b) országos hatáskörű; c) tömeges bázisú. Amiben a PROMOS jelentősen eltér a Campus Hungary program tervezett konstrukcióitól: a) a DAAD-hoz nem egyénileg a hallgatók, hanem felsőoktatási intézményeik pályáznak, az intézményben történik a pályázatok elbírálása is; b) a tanulmányi ösztöndíjak és a szakmai gyakorlatok esetében az ERASMUS-térséget csak kivételes esetben jelölheti meg célországként a pályázó. Fontos kiemelni, hogy a PROMOS keretében a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményeknél folytatott szervezett nyelvtanulása – bizonyos feltételek teljesülése esetén akár egy másik PROMOS támogatás folyósítása mellett – is támogatható.

DAAD Éves Ösztöndíjprogram

Több mint 250 programjával a DAAD körülbelül 70.000 német és külföldi állampolgárt részesített támogatásban 2011-ben. A DAAD külön hirdet ösztöndíjpályázatokat a) az alapképzésben és b) külön a graduális képzésben (azaz legalább a BA képzés 3. évfolyamán tanulóknak), valamint a doktori képzésben résztvevőknek. A DAAD Jahresstipendien für Studierende aller Fächer ösztöndíja valamely elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatandó külföldi tanulmányok támogat és legfeljebb egy évre szól. A támogatásra pályázatot nyújthat be minden olyan állami, illetve államilag elismert németországi felsőoktatási intézményben, bármely tudomány- és művészeti területen első diplomája megszerzésére irányuló alapképzésben tanuló, a pályázati határidő időpontjában az adott szaknak legalább a második szemeszterében lévő német állampolgár, akinek tanulmányi előmenetelét és személyes rátermettségét a pályázatot elbíráló független bizottság a tanulmányi eredmények, valamint az oktatói ajánlások alapján elismeri.

Benjamin A. Gilman: Ösztöndíjprogram

A Benjamin A. Gilman International Scholarship Program alapképzésben tanuló amerikai (USA) állampolgároknak nyújt ösztöndíjakat külföldi tanulmányutakhoz. A felsőoktatási hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatásával a program azt kívánja elérni, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező amerikai polgárok a globalizált gazdaságban és a kölcsönös függés struktúráira épülő világban jelentős szerepet tölthessenek be. A program a fenti célkitűzés keretében növelni kívánja a külföldön tanuló amerikai diákok számát. Ezen túlmenően diverzifikálni szeretné a mobilitást azzal, hogy kevésbé tehetős hallgatóknak biztosít lehetőséget a külföldi tanulásra. Bővíteni kívánja továbbá az Egyesült Államokból kiinduló hallgatói mobilitás célországainak körét is, mégpedig oly módon, hogy a mobilitás hagyományosan preferált célpontjaitól eltérő desztinációkat támogat.